Додаток 1 до наказу № 321 від 31.12.2015

ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на
публічну інформацію в КЛПЗ «
Чернігівська ЦРЛ»

І.Загальні положення
1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» (далі — Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» (далі – Лікарня) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до Лікарні надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.
1.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація  його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
1.5. Відповідальний за організацію доступу громадян до публічної інформації в Лікарні (далі – відповідальний працівник) здійснює реєстрацію, контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

ІІ. Оформлення запиту на інформацію
2.1. Інформація про розташування спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для надання необхідних запитувачам форм та прийняття запитів оприлюднена на інформаційному стенді.
2.2. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення затвердженої форми письмового запиту на публічну інформацію, або в довільній формі та має містити:
– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальний працівник, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

ІІІ. Реєстрація запитів на інформацію
3.1. Всі запити на інформацію (незалежно від форми), що надходять до Лікарні, приймаються відповідальним працівником та реєструються в затвердженому головним лікарем Журналі реєстрації запитів на публічну інформацію Лікарні (далі – Журнал).
3.2. Реєстрація запиту здійснюється шляхом проставлення на ньому реєстраційного номеру.
3.3. Відповідальний працівник забезпечує ведення та облік номенклатури щодо запитів на публічну інформацію Лікарні.

IV. Розгляд запитів на інформацію
4.1. Усі документи після реєстрації негайно передаються на розгляд головного лікаря, який після ознайомлення з ними визначає відповідального за надання відповіді на запит – структурний підрозділ Лікарні, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
4.2. У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів лікарні, виконавець визначається головним лікарем.
4.3. Після розгляду запиту головним лікарем відповідальний працівник фіксує у Журналі виконавця – відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передає запит до відповідного структурного підрозділу Лікарні.
4.4. Відповідь на запит надається структурним підрозділом Лікарні, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. Один екземпляр відповіді на запит залишається в Лікарні.
4.5. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації.
4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі.
4.7. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про звернення громадян» в частині, що не суперечить вимогам  Закону  України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації».

V. Плата за надання інформації

Інформація на запит надається безкоштовно.

VІ. Строки розгляду запитів на інформацію
6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.
6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
6.5. Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та відповідального працівника.

VІІ. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1.   Лікарня має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:
–     не володіє і  не  зобов’язана  відповідно до  компетенції,  передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
–      інформація,  що  запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
–     не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених розділом 2 Порядку.
7.2.   Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:
– прізвище, ім’я, по – батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
– дату відмови;
– мотивовану підставу відмови;
– порядок оскарження відмови;
– підпис.

VІІІ. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію
8.1.   Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені розділом 6 Порядку строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
8.2.     У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:
–    прізвище, ім’я, по – батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
–    дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
–     причини, у зв’язку з  якими  запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;
–    строк, у який буде задоволено запит;
–    підпис.

ІХ. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо Лікарня не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, відповідальний працівник за погодженням з головним лікарем, зобов’язаний направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Х. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність Лікарні можуть бути оскаржені до головного лікаря, начальника управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації або суду.

Заступник головного лікаря
з медичної частини                                                                        В.М.Чубич